0 - 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

AD VOCEM

AD VOCEM

 Ad vocem  -  soubor staré hudby

Koncertní programy:  
Hudba pražských paláců a zahrad 1620 
Výběr z unikátní kolekce italských světských písní raného baroka dochovaných v Praze.  Obsahuje ohnivé villanely a canzonety, stejně jako procítěné sólové madrigaly, jež spojuje věčné téma lásky.
E. Radesca di Foggia, A. Brunelli, G. Caccini, F. Capello…       (3 – 9 hudebníků)
    
Mystická a spirituální hudba raného baroka v Praze 
Pomezí světské a duchovní hudby je prosycené typickou italskou exaltovaností a mysticismem. Většina skladeb má původ v pražských a českých hudebních sbírkách.
G. Marinoni, E. Radesca di Foggia, G. P. Buonamente…        (5 – 7 hudebníků)
    
Cesty instrumentální hudby 17. století z Itálie do Čech

Počátek baroka přinesl prudký vývoj i v hudbě nástrojové. Do českých zemí se dostávala většinou prostřednictvím italských virtuosů působících na císařském dvoře ve Vídni. Tato inspirace se záhy odrazila v pozoruhodné tvorbě domácích a středoevropských autorů.
G.B. Buonamente, S. Rossi, A. Jarzebski, J.C. Kerll, A. Corelli…      (4 – 6 hudebníků) 
    
Ženy - virtuosky v italské raně barokní hudbě

 V hudební praxi 17. století se ženy uplatňovaly především jako zpěvačky či instrumentální virtuosky a skladatelské umění bylo doménou mužů. I z tohoto pravidla však existovaly výjimky a díla nemnohých žen – skladatelek si díky svým nesporným technickým kvalitám a citové hloubce získaly obdiv současníků. Zaslouží si ho i dnes.
(B. strozzi, Ch. M. Cozzolani, C. Sessa, F. Caccini…)                                      (3 – 7)

Chrámová hudba italského raného baroka
Slavné období italské hudby na počátku 17. století je plné neopakovatelné melodické krásy, v níž se snoubí hloubka duchovního prožitku s průzračnou harmonií. Repertoár Ad vocem zahrnuje široký rejstřík autorů, působících na různých místech Itálie.
G. Casati, I. Donati, A. Grandi, F. Turini, S. Rossi, O. Tarditi, G. Legrenzi…       (5 – 9)

Claudio Monteverdi a jeho současníci
Virtuosní madrigaly génia italské hudby a jeho kolegů s použitím českých pramenů.
 C. Monteverdi, G. Fornaci, E. Radesca di Foggia…        (6 – 8)

Bartoloměj Michal Zelenka – oratorium o Izáku a Abrahamovi 1679
Unikátní dialog polozapomenutého jihočeského autora z období středního baroka zaujme dramatickým spádem, pestrostí a invenční melodikou. Libreto je navzdory dobovým zvyklostem napsáno v češtině. Program doplňují skladby Zelenkových současníků.
B. M. Zelenka, A. Mazak, B. M. Černohorský, A. Jarzebski, A. V. Michna…     (8 – 9)

Vánoční hudba v barokních Čechách
Atmosféra vánočních svátků je v Čechách spojena především s písněmi Adama Michny z Otradovic. V tomto čase však zněla i neméně půvabná dílka jiných autorů, ať již z Čech nebo okolních zemí.
K. V. Holan Rovenský, A. V. Michna, J. J. Božan, A. Mazak…        (5 – 8)

Vokálně instrumentální soubor Ad vocem založil roku 1995 loutnista Přemysl Vacek. Sešli se v něm přední pražští zpěváci a instrumentalisté zabývající se dobovou interpretací renesanční a barokní hudby. Hlavní sféru jeho působení představují skladby neprávem opomíjených a zapomenutých autorů 16. a 17. století. Repertoár čerpají členové ansámblu především z archivu Univerzitní knihovny v Praze, kroměřížského archivu nebo lobkovických sbírek, kde leží z velké části nedotčen obdivuhodný poklad hudebních památek spjatých s českým prostředím. Výsledkem využívání dobových technik zpěvu i hry na historické nástroje nebo jejich kopie (loutna, theorba, viola da gamba, barokní housle) je přiblížení se zvukové podobě staré hudby a odkrytí její původní krásy a smyslu.  Mezi významná vystoupení Ad vocem patří koncert na festivalu Pražské jaro 1996, účinkování na Svatováclavských slavnostech, retrospektivě Sláva barokní Čechie, festivalech v Českém Krumlově, Karlových Varech a mnoha dalších. Absolvovali cyklus koncertů pro výstavu Rudolf II. a Praha a pravidelně se podílejí na dramaturgii hudebních akcí Národní galerie. 

     Koncertní činnost v České republice doplňují zahraniční zájezdy (Německo, Polsko, Slovinsko, Itálie, Španělsko). Roku 1998 nahráli pro firmu Studio Matouš CD Hudba pražských paláců a zahrad 1620.  
   
Přemysl Vacek se zabývá hrou na různé druhy louten a historických strunných nástrojů používaných v hudební praxi renesance a baroka. Specializuje se na basso continuo, tedy ansámblovou hru, doprovod zpěváků a instrumentalistů.
Jako interpret na renesanční loutnu, arciloutnu, chitarrone, barokní kytaru, arabskou loutnu spolupracuje s mnoha předními českými i zahraničními soubory staré hudby (Musica Florea, Musica Antiqua Praha, Collegium Marianum, Kvinterna, Ensemble Philidor    a další.). S vlastním souborem Ad vocem se soustřeďuje především na provozování méně známého repertoáru pozdní renesance a raného baroka.
Koncertuje po celé Evropě a pořídil řadu CD nahrávek pro různá česká  i zahraniční vydavatelství (Supraphon, Panton, Studio Matouš, Arta, Deutsche Gramophon, Divox Antiqua, K617 atd.).Patří mezi ně i známý koncert pro loutnu a smyčce D-dur Antonia Vivaldiho a jeho loutnová tria. Vystupuje též jako sólista s programy české a evropské loutnové hudby. Přemysl Vacek hraje na mistrovské kopie renesančních a barokních nástrojů, jež zhotovili David van Edwards a Jiří Čepelák.

 

menu
menu